Pedagogisch project

Dit pedagogisch project bevat het algemeen referentiekader, de idealen en de belangrijke waarden die de grondslagen vormen van ons Gemeentelijk Bu.S.O. – ’t Schoolhuis.
Allen die betrokken zijn bij de begeleiding, de vorming of verzorging van de leerlingen aanvaarden dit als leidraad voor hun handelen. Op die basis wordt aan allen die betrokken zijn bij de school, inzet, loyaliteit en engagement verwacht.

Het profiel van de gemeentelijke BuSO ’t Schoolhuis zal de volgende kenmerken vertonen: 

 • De school is opgericht door het gemeentebestuur van Opwijk. Dit bestuur is dus de Inrichtende Macht.
 • De school is een product van de democratische overtuiging van de verschillende opvattingen over mens en maatschappij die in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan.
 • De school eerbiedigt alle filosofische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen.
 • De school biedt iedere leerling kansen op een optimale ontwikkeling van zijn individuele mogelijkheden. Men stelt alles in het werk om de doelstellingen van het Buitengewoon Secundair Onderwijs (O.V.3) te realiseren, namelijk de integratie van de leerlingen in het gewoon leef- en arbeidsmilieu.

 Algemene doelstellingen:

 • De leerling in het gewoon leef- en arbeidsmilieu integreren.
 • De totale persoonlijkheid opvoeden.
 • Het recht eigen identiteit van de leerling erkennen en eerbiedigen.
 • Optimale ontplooiingskansen bieden aan elk individu ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status of financiële mogelijkheden.
 • Het verantwoordelijkheidsbesef en de kritische zin ontwikkelen.

De individuele aspiratie van de leerling met de noden van de maatschappij verzoenen door de totale ontwikkeling van de persoon, zodat deze open staat voor de wereld en de technische, economische, sociale, politieke, culturele en filosofische realiteit ervan en deze bovendien, wat hij op school leerde, functioneel kan aanwenden in de maatschappij.

Middelen tot het realiseren van de opvoedingsdoelen: 

 • Via een evenwichtige spreiding van het aanbod, bestaande uit projecten, geïntegreerde algemene en sociale vorming, beroepsgerichte vorming, levensbeschouwelijke vakken, creatieve activiteiten, lichamelijke opvoeding, sport, openluchtklassen, stages, educatieve uitstappen, socio- culturele activiteiten, e.d. … inspelen op individuele mogelijkheden van elke leerling.
 • Via ruime keuze aan didactisch materiaal en bestendige zorg voor het inspelen op de evolutie van de nieuwste technologieën.
 • Via differentiatie en individualisatie een bestendige kwaliteitsverbetering nastreven.
 • Rekening houden met de beginsituatie evenals erkennen en aanwenden van wetenschappelijke begeleiding van het leerproces.
 • De Leerlingen betrekken bij initiatieven als: zorg voor milieu, consumentenopvoeding, gezondheidszorg, de Derde en Vierde Wereld.
 • Permanent contact houden met de lokale maatschappelijke realiteit (bedrijfswereld, culturele en sociale organisatie e.d.).
 • In functie van de noden voor- en naschoolse opvang van kinderen en middagtoezicht op adequate en pedagogische verantwoorde wijze organiseren.
 • Intensieve bijscholing van onderwijsgevenden en schoolleiders organiseren en/of ondersteunen.
 • Goede samenwerkingsverbanden nastreven met ouders, directie, inspectie, begeleiding, CLB, Inrichtende Macht, leerkrachten, leerlingen, oud-leerlingen, overleg- en kwalificatiecommissie en schoolraad.