Auti werking

Sinds september 2017 zijn wij een officiële type 9-school en hebben wij onze werking verder afgestemd op leerlingen met autisme. Het doel van onze autiwerking is onderwijs op maat aanbieden en geleidelijk aan naar integratie in de maatschappij toewerken.

Ons hele team kreeg de 3-daagse basiscursus van Autisme Centraal. De teamleden die lesgeven in de autiwerking volgen op regelmatige basis uitbreidingscursussen.

In het observatiejaar wordt elk jaar een autiklas ingericht, voor leerlingen met een type 9-attest (al dan niet aangevuld met andere leerlingen, die gelijkaardige noden hebben.) Deze leerlingen krijgen algemene vakken in een prikkelarme klas, waar veel structuur geboden wordt. We streven ernaar om deze groep apart sportlessen en lessen levensbeschouwlijke vakken te laten volgen. Daarnaast trachten we zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten aan deze groep te laten lesgeven. Op deze manier hebben de leerlingen hun vaste leerkrachten met wie ze een vertrouwensband kunnen opbouwen.

In de opleidingsfase (2de en 3de jaar) volgen de leerlingen met ASS praktijkles samen met de andere leerlingen. We streven naar zoveel mogelijk autivriendelijke aanpassingen binnen de reguliere OV3-werking. Voor algemene vakken worden ze in een aparte kleurengroep ingedeeld en krijgen ze apart les in een gestructureerde omgeving.

In de kwalificatiefase (4de en 5de jaar) zitten de leerlingen met ASS volledig geïntegreerd tussen de andere leerlingen in onze reguliere OV3-werking.

De speeltijden zijn gemeenschappelijk voor alle leerlingen van onze school. Wij bieden ’s middags wel steeds één of meerdere alternatieven aan in kleine groep (PC, crea, sport,..).  Algemeen proberen wij in onze school structuur en voorspelbaarheid te creëren door duidelijke communicatie via tv-schermen in de gangen, een mededelingenbord waar ook de foto’s en namen van alle personeelsleden op staan, bordjes aan de lokalen en rijen op de speelplaats, schema’s, picto’s op brieven, mogelijkheid om aan een aparte werkplek te werken in de klas of atelier… Buitenschoolse activiteiten worden steeds goed op voorhand voorbereid met de leerlingen.

Wij besteden veel aandacht aan sociaal-emotioneel leren. Al onze leerlingen krijgen tot en met het 3de jaar wekelijks een les “Leefsleutels”, regelmatig worden ook lessen “Rots en Water” aangeboden tijdens LO. Indien nodig krijgen leerlingen extra sociaal-emotionele ondersteuning en begeleiding door onze orthopedagoge of psychologe.

Per leerling wordt nagegaan welke noden hij/zij heeft en welke aanpassingen we moeten voorzien om de leerling tot basisrust te laten komen, voorbeelden hiervan zijn: geluidsdempende hoofdtelefoon, time-timer, stappenplannen, concentratiescherm,  regelmatige time-out bij leerlingbegeleiding, gesprekken met een vaste mentor, aparte plaats in de refter, alternatief aanbieden voor speeltijd en/of refter, externe time-out, …

Vanaf het 4de jaar gaan de leerlingen op stage. Voorbereiding van deze stage dient best zo vroeg mogelijk te beginnen, zowel met de leerling als met de ouders. De duur en spreiding van de stageperiode, de taakinvulling en de stageplaats wordt afgestemd op de individuele noden en mogelijkheden van de leerling.

Regelmatig plannen we een overleg in met alle betrokken partijen: ouders, thuisbegeleidingsdienst, internaat, psycholoog, CLB,… Wij zien de ouders in eerste plaats als ervaringsdeskundigen.