Pedagogisch project

’t Schoolhuis heeft de ambitie om elke leerling na de opleiding te integreren in het gewoon leef- en arbeidsmilieu. Dit willen we bereiken door oog te hebben voor de opvoeding van de totale persoonlijkheid, het recht op een eigen identiteit van de leerling te eerbiedigen en optimale ontplooiingskansen te bieden aan elk individu. Dit ongeacht hun geslacht, levensbeschouwing, sociale status of financiële mogelijkheden. Dit impliceert het ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsbesef en de kritische zin van elke leerling.

Via een evenwichtige spreiding van het aanbod, bestaande uit projecten, geïntegreerde algemene en sociale vorming, beroepsgerichte vorming, levensbeschouwelijke vakken, lichamelijke opvoeding, openluchtklassen, stages, educatieve uitstappen, socio-culturele activiteiten, e.d. … spelen we in op de individuele mogelijkheden van elke leerling. We hebben oog voor ieders talenten.

Het welbevinden van de leerling staat in onze school steeds centraal. Via een uitgebreide zorgwerking ondersteunen wij leerlingen op deze vier begeleidingsdomeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Via een ruime keuze aan didactisch materiaal en regelmatige bijscholingen, volgen we de evolutie van de nieuwste technologieën.

We houden permanent contact met de lokale maatschappelijke realiteit (bedrijfswereld, culturele en sociale organisaties,…).

We streven goede samenwerkingsverbanden na met (oud-)leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, begeleiding, CLB, inspectie, Inrichtende Macht, kwalificatiecommissie en schoolraad.