Gok

Onze school wil alle leerlingen op maat optimale mogelijkheden bieden om te leren en zichzelf te ontwikkelen en tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht om de onderwijsachterstand voor kansarme autochtone en allochtone leerlingen weg te werken en hun integratie te bevorderen.

Alle leerlingen worden in BuSO ’t Schoolhuis op gelijke wijze behandeld en benaderd, zonder evenwel de eigen geaardheid en de individuele eigenschappen van de leerlingen uit het oog te verliezen.

Eigen inbreng, leren samenwerken, begeleide zelfstandigheid, breed evalueren en reflectie moeten de leerling toelaten om tot maximale zelfontplooiing te komen.
Dit kan alleen door een intense samenwerking, een ononderbroken communicatie en voortdurend overleg met alle betrokkenen.

De 9 extra lesuren die de doelgroepleerlingen aan de school opleverden, zoals berekend via de gelijkenkansenindicatoren, worden daartoe op de meest renderende manier ingezet. Er werd voor gekozen deze niet aan één enkele leerkracht toe te bedelen, maar aan verschillende leerkrachten.

Het is de bedoeling dat in de hele school een algemene en blijvende kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd, die aan alle leerlingen ten goede komt en in alle lessen doordringt. Daarom worden de uren niet gebruikt om leerlingen apart te nemen, maar wel om te kijken naar de noden van de individuele autochtone en allochtone leerling. Uit deze noden gaan we in overleg, werken we projecten uit, volgen we nascholingen, geven we onze deskundigheid door, ontwikkelen we lesmateriaal e.d.

Uit zowel de cijfermatige analyse als de personeelsbevraging komt duidelijk naar voor dat wij er op onze school momenteel niet in slagen om de taalachterstand van anderstaligen te compenseren. Heel wat van onze leerlingen hebben een beperkte luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid. Ruim 30 % van onze leerlingen is ondermaats functioneel geletterd.

We stellen ook vast dat het grootste deel van onze leerlingen  niet graag leest en/of schrijft.

Belangrijk is om bij het lezen niet alleen een tekst te gebruiken die de leerlingen boeit, maar daar ook functionele en uitdagende lees- en schrijfopdrachten aan te koppelen. Er is dus nood aan functionele schrijfopdrachten met een duidelijk schrijfdoel: iemand uitnodigen, een handleiding schrijven, informeren, overtuigen,….

Wij vinden dat deze taalzwakke jongeren niet alleen moeilijker het geboden onderwijs kunnen volgen, maar ook ernstig hinder ondervinden in de transitie van school naar werk.

Wij nemen daarom het gericht aanbod rond taalvaardigheidsonderwijs uitwerken als prioritair thema voor onze GOK-werking.

Om de stimuli met partners uit andere sectoren op te drijven willen wij als extra thema ook de (laagdrempelige) sociale functies opnemen in een netwerk met partners uit andere sectoren deels aansnijden.