Schoolraad

In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over schoolse zaken zoals  het opstellen of wijzigen van het schoolreglement,  de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, het schoolwerkplan, het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB, de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten.

Het schoolbestuur vraagt de schoolraad advies over elk ontwerp van beslissing inzake o.a.  de bepaling van het profiel van de directeur, het studieaanbod, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties, …

De schoolraad kan aan het schoolbestuur en de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.